Tuotteemme on tarkoitettu pääasiassa perustuksien, kantavien seinien ja väliseinien rakentamiseen, joten niiden on oltava kaikin puolin erittäin kestäviä.

Kaikilla tuotteillamme on laadun varmistavat, arvostettujen kotimaisten ja kansainvälisten sertifiointilaitosten ja laadunvalvonnasta vastaavien viranomaisten myöntämät laatutodistukset.

KOMON LAATUSERTIFIKAATTI

KOMO on riippumaton Goudassa Hollannissa toimiva laadunvarmistuslaitos, joka on pyrkinyt selkiyttämään ja yhtenäistämään rakennus- ja putkialan tuotteistoa jo vuodesta 1962 alkaen. KOMO myöntää omaa nimeään kantavia sertifikaatteja ja laatumerkkejä ja toimii riippumattomana rakennustarvikkeita tarkastavana ja niiden laadun varmistavana valvontaelimenä.

KOMO tarjoaa useita erilaisia alan tuotteiden ja menetelmien määritys- ja sertifiointipalveluja ja myöntää seuraavia sertifikaatteja: KOMO-tuotesertifikaatti – KOMO-laatutodistus – KOMO menetelmän laatutodistus – KOMO laadunhallintatodistus.

KOMO myöntää tuotteille myös KOMO laatutodistuksia, jotka ovat eräänlaisia KOMO tuotetodistuksen ja laatutodistuksen yhdistelmä. Yhä useampi rakennus- ja putkialan yritys panostaa laadunvarmistukseen. Siksi myös KOMO laatutodistuksella varustettujen tuotteiden määrä kasvaa jatkuvasti. KOMO laatutodistuksella varustetuissa tuotteissa on aina oltava vähintään KOMO-merkki ja sertifikaatin numero.

Valitsemalla sertifioidun tuotteet voit olla varma tuotteen ominaisuuksista. Tuotteen ominaisuudet on varmistanut riippumaton asiantuntija, joka tarkistaa toistuvasti rakennustarvikkeen tai järjestelmän vastaavuuden sovellettavien määräysten ja lakisääteisten vaatimusten kanssa. Lisäksi tuotteen (lopullisten) käsittely- ja käyttöohjeiden on myös vastattava laatutodistuksen vaatimuksia.

KOMO tarkistaa tuotteiden ominaisuudet arviointiohjeiden mukaisesti. KOMOn käyttämien menetelmien ansiosta asiakkaat, tilaajat, urakoitsijat ja myös loppukäyttäjät voivat olla varmoja siitä, että valitut tuotteet vastaavat ominaisuuksiltaan laatutodistuksessa määriteltyjä teknisiä (tuote)vaatimuksia.

Masterbloc on tällä hetkellä ainoa markkinoilla oleva lukittava harkko, jolla on KOMOn myöntämä tuotetodistus. Masterbloc ja siitä rakennetut seinät ovat KOMOn sertifioimia.
KOMO-certificaat-Masterbloc (pdf)

”Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung”

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung tarkoittaa yleistä teknistä hyväksyntää.

ABZ on sääntelemättömien teknisten tuotteiden ja rakennusmenetelmien hyväksyntätodistus. Saksassa näitä todistuksia myöntää vain Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt). DIBt on Saksan osavaltioiden yhteinen hyväksyntäviranomainen, joka tarkastaa muun muassa tuotteiden vastaavuuden Saksan osavaltioiden erilaisten rakennusmääräysten kanssa.

Kaikki olennaiset tuotteen ominaisuudet tarkastetaan niiden tiukkoja määräyksiä ja lakisääteisiä vaatimuksia vastaavuuden varmistamiseksi. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota kiinnitetään turvallisuuteen ja materiaalien vaikutuksiin ennen ABZ-todistuksen myöntämistä.

Esimerkkejä tarkastettavista ominaisuuksista: Vakaus – haitallisilta vaikutuksilta suojaaminen – Terveysvaikutukset – palosuojaus ja suojaaminen lämmöltä, meluta sekä iskuilta – Liikenne- ja kuljetusturvallisuus.

Masterblocin yksittäisillä harkoilla sekä niistä rakennetuilla elementeillä on DIBt:n myöntämä hyväksyntätodistus (nro. Z-17.1.-1146).  DIBt:n myöntämä hyväksyntätodistuksen ansiosta Masterbloc-harkoista voidaan rakentaa myös paloseiniä.
Allgemeine_Bauaufsichtliche_Zulassung_Masterbloc (pdf)

KIWA SERTIFIKAATTI S LBSB

Kiwa on riippumaton Belgiassa ja Hollannissa toimiva sertifiointilaitos, jonka tavoitteena on varmistaa tuotteiden ja menetelmien laatu. KIWA tarkastaa, tutkii ja suorittaa testejä laadun varmistamiseksi ja myöntää vastaavat laatutodistukset saatujen tulosten perusteella. Kiwa toimii myös eräänlaisena teknisenä tietojen keräämisen, tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskuksena. Rakennusteollisuuden ohella Kiwa suorittaa myös useiden muiden alojen teknisiä tarkastuksia, joita ovat esimerkiksi julkisen sektorin, yleishyödyllisten palvelujen ja erilaisten teollisuusalojen tekniset tarkastukset.

Kiwan tavoitteena on varmistaa tuotteiden ja menetelmien luotettava laatu tekemällä toiminnasta läpinäkyvää ja varmistamalla vaatimustenmukaisuus hyödyntämällä perusteellista teknistä osaamista. Kiwan erinomainen maine perustuu näiden periaatteiden vuosien mittaiseen huolelliseen noudattamiseen, ja Kiwa tunnetaan luotettavana sertifiointilaitoksena, jonka mittaamiin tuloksiin voi luottaa.

Kiwan laadun takaa yleensä tuotteen pohjaan kiinnitettävä Kiwan oma laatumerkki. Tämä laatumerkki yhdessä vastaavan laatutodistuksen kanssa kertoo tuotteen olevan laadukas ja luotettava.

Masterblocilla on Hollannin liikenne- ja infrastruktuuri- ja vesiministeriön sekä asunto-, maankäyttö- ja ympäristöministeriön hyväksymä laatutodistus (nro. K23375/01), jonka mukaan Masterbloc-järjestelmä vastaa rakennustarvikkeista annettua asetusta.

NLBSB-todistus takaa erityisesti sen, että käytetyt betonituotteet on tehty puhtaista rakeista, joiden alkuperä voidaan jäljittää, ja että veden ja sementin asianmukaista sekoitussuhdetta on noudatettu. Viimeksi mainittu vaikuttaa esimerkiksi tuotteen pakkasenkestävyyteen. Riippumaton auktorisoitu sertifiointilaitos KIWA tarkastaa useita kertoja vuodessa, että valmistaja valmistaa betonin paikallisten määräysten mukaisesti.

KIWA-Certificate (pdf)

CE-TODISTUS | CE2+

”CE” on lyhenne sanoista Conformité Européenne, joka tarkoittaa eurooppalaista vaatimustenmukaisuutta. Tosiasiassa CE-merkki ei ole eurooppalainen laatumerkki vaan pikemminkin osoitus siitä, että tuote vastaa kaikkia eurooppalaisen lainsäädännön asettamia vaatimuksia ja Euroopan unionin määrittelemiä ohjeita. Tuotteessa oleva CE-merkki kertoo, että tuotteen valmistaja ilmoittaa tuotteensa vastaavan korkeita eurooppalaisia vaatimuksia, ja samalla valmistaja sitoutuu myös vastaamaan tuotteensa laadusta. Niinpä CE-merkki takaa sen, että lopputuotteemme on valmistettu eurooppalaisten tuotteiden laatua, suoritustasoa ja vaatimustenmukaisuutta koskevien määräysten mukaisesti.

CE-merkki on pakollinen useimmissa rakennustarvikkeissa kuten myös täydentävä vaatimustenmukaisuuden ja suoritustason varmistava todistus ennen kuin tuotetta voidaan myydä EU:n alueella.

Olemme päättäneet viedä laadunvarmistuksen vieläkin pidemmälle varustamalla tuotteemme CE 2+ -merkillä, joka kertoo, että riippumaton tarkastuslaitos (KIWA) on tarkastanut kaikki tuotteidemme valmistusvaiheet tehtaallamme.

CE 2+ -laatumerkistä on tullut eräänlainen paikalliset laatumerkit yhdistävä merkki (esimerkiksi belgialainen BENOR ja hollantilainen KOMO), sillä tarve varmistaa tuotteiden laatu ylittää maiden väliset rajat. Yksinkertaistetusti CE 2+ on entistä parempi keino laadunvarmistukseen Europan sisämarkkinalla.

Riippumaton tarkastuslaitos Kiwa on myöntänyt Masterblocin valmistukselle vaatimustenmukaisuustodistuksen (nro. 0620-CPR-90475/01). Lisäksi Kiwa on varmistanut Gubbels Masterbloc Concrete Group Ltd:n valmistusprosessin vaatimustenmukaisuuden.

WTCB:N TODISTUKSET

WTCB on lyhenne sanoista Scientific and Technical Centre for Construction Companies. Kyseessä on yksityinen belgialainen tutkimuslaitos, joka tekee rakentamiseen liittyvää tieteellistä ja teknistä tutkimusta rakennussektorin kehittämiseksi Belgiassa ja auttaa, neuvoo sekä kouluttaa ja rohkaisee alan yrityksiä uusiin innovaatioihin. WTCB myöntää myös teknisiä hyväksyntöjä ja todistuksia.

Hyödynnämme aina WTCB:n laatimaa aineistoa uusia tuotteita kehittäessämme varmistaaksemme tuotteen vaatimustenmukaisuuden perusteellisesti ja kaikilta osin. Teemme tämän vapaaehtoisesti ja omalla kustannuksellamme, sillä haluamme panostaa laatuun ja tarjota asiakkaillemme vain parhaita mahdollisia rakennustarvikkeita ja tuotteita.